STØTTE- OG
KONTAKTPERSON

§85 Støtteindsats

Ståstedet tilbyder støttekontaktpersonforløb for socialt udsatte og isolerede personer i alderen 18 til 45 år –herunder støttekontaktperson til misbrugere og sindslidende.

§52 & §76 Kontaktperson

I Ståstedet tilbyder vi forskelligestøtte- og kontaktperson-forløb forudsatte borgere og psykisk sårbareunge og voksne.

I Ståstedet tilbyder vi forskellige støtte- og kontaktperson-forløb for udsatte borgere og psykisk sårbare børn og unge (jf. Serviceloven § 52, § 76, § 85 ).

§85 – Støtteindsats

Ståstedet tilbyder støttekontaktperson for socialt udsatte og isolerede personer i alderen 18 til 64 år – herunder støttekontaktperson til misbrugere og sindslidende.

Vi har særligt mangeårig erfaring med at samle indsatser omkring borgere med flere problemstillinger.
Herunder:

  • Psykiatriske diagnoser
  • Misbrugsproblematikker
  • Kriminalitetstendenser

Målgruppe
Målgruppen for denne ydelse er borgere, der har behov for en fleksibel og skræddersyet indsats efter paragraf 85 i serviceloven.
Det kan dreje sig om borgere, der indenfor kort tid skal:

  • Udskrives fra en psykiatrisk eller retspsykiatrisk afdeling
  • Fraflytte et §110-tilbud
  • Fraflytte et §107-tilbud

Formålet med støtten

Den specifikke borgers livshistorie er altid udgangspunktet for vores forløb. Det overordnede formål med vores indsats er, at borgeren udvikler eller som minimum fastholder sin hverdag, færdigheder og livskvalitet, og dermed opnår størst mulig selvstændighed. Indsatsen har udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov og forudsætninger samt de opstillede handleplansmål. Vi planlægger forløbet med inddragelse af den enkeltes behov, interesser og ønsker. På den måde skaber vi tillid og sikrer, at borgeren både er motiveret og bevarer en værdig og meningsfuld hverdag. Sammen med borgeren og sagsbehandleren sætter vi mål og rammer for indsatsen.

 

Hvad kan man forvente af Ståstedets §85 støtteindsats:
I Ståstedet har vi stor erfaring med at varetage opgaver efter servicelovens § 85. Vores støtte handler om at give borgeren de rette forudsætninger for at kunne mestre sit eget liv. I os får du en samarbejdspartner, der er stabil og har et højt fagligt niveau. Samtidig skaber vi tryghed og stabilitet hos borgeren.

 

Indsats med borgerens behov og ønsker i fokus
Vi er ofte bindeleddet i forløbet og har kontakten til de instanser, som borgeren er tilknyttet. Det kan være Jobcenter/ beskæftigelsesforløb, visitator, psykiatrien eller øvrige indsatser.

Vi tilbyder altid:

$
Faglig sparring og erfarne socialkonsulenter, der sikrer en professionel dialog.
$
Skræddersyede forløb, hvor borgerens livshistorie og behov er udgangspunktet for indsatsen.
$
Statusnotater med udgangspunkt i handleplansmål.
$
Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier.
$
Supervision samt statusnotater og møder.
$
Hjælp til at afklare fremtidige støttebehov.

I Ståstedet skaber vi en sammenhængende indsats for udsatte borgere med psykiske diagnoser, med behov for støtte og hjælp i eget hjem.

For Ståstedet er det lige så afgørende, at omverdenen forstår borgeren, som at borgeren forstår samfundet. Vi mener, at en vellykket støtteindsats kræver en stabil boligsituation og en veletableret ramme omkring borgeren, som er uafhængig af støtteforanstaltningen. Vi har oparbejdet en bred faglighed og erfaring igennem mange år, som gør os i stand til at tilbyde den nødvendige støtte og sparring. Hos os er det ikke kun borgeren, der skal udvikle sig, men også samfundet omkring borgeren. Vi ser det som en vigtig opgave at sikre et godt og bæredygtigt samarbejde mellem borger og samfund.

Vi deltager aktivt i alle møder og koordinerer de tværorganisatoriske behandlingsindsatser, så borgeren kan integrere sit levede liv, drømme, håb og ønsker for fremtiden med det omkringliggende samfund, dets krav og normer, og de udfordringer, deres diagnose måtte medføre. Vi samarbejder tæt med relevante samfundsaktører som udlejere, praktiksteder, foreninger, psykiatri og jobcentre. På den måde kan vi afstemme kravene i de forskellige arenaer, som borgeren skal begå sig i, på en udviklende og implementerbar måde i eget hjem.

 

Vi spænder et sikkerhedsnet ud

For at begrænse tab af færdigheder, og muliggøre udvikling, er det vigtigt, igennem en tryg tilknytning til socialkonsulentet, at fremme resiliente reaktioner på livets udfordringer. Helt lavpraktisk betyder det at vi sikrer at ingen aftaler går tabt, og at borgeren bliver støttet i, at få husket sin medicin, læst sin post, få handlet ind, skabt overblik over økonomi, deltagelse i møder osv.

  • Udvikle færdigheder
  • Fastholde færdigheder
  • Begrænse tab af færdigheder
  • Afklare fremtidige støttebehov
Nick Kjær leder af Ståstedet portræt

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Ståstedet kan tilbyde jer.

Nick Kjær